Zásadní změny personální a mzdové oblasti s letošní účinností | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2017
  • Zásadní změny personální a mzdové oblasti s letošní účinností

Zásadní změny personální a mzdové oblasti s letošní účinností

Od počátku roku 2017 je vývoj legislativy velmi problematický. Jen v prvním čtvrtletí byly odloženy změny v zákoně o dani ze závislé činnosti a to částečně s účinností od 2. pololetí a z části až od roku 2018.

V průběhu letošního roku od 2. pololetí budou schváleny změny v dalších zákonech, které mají zásadní dopady na práci personalistů a mzdových účetních.

Jsou to změny zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o pracovnělékařských službách a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, dále zákona o státní sociální podpoře a v neposlední řadě také zákona o inspekci práce.

Co konkrétně se v jednotlivých předpisech mění?:   

ZÁKONÍK PRÁCE
(s účinností část. od druhé poloviny roku 2017 a část. od počátku roku 2018)

• pojem vrcholoví řídící zaměstnanci (kdo je vrcholový zaměstnanec, jeho odměňování, pracovní doba, zákonné příplatky, náhrady jeho mzdy),  
zrušení institutu převedení na jinou práci, přeložení (nová nabídková povinnost, poskytování náhrady mzdy),
zásadní změny v doručování písemností (nová úložní doba, dopady pro zaměstnavatele, předávání dokladu o výplatě),  
• DPČ a DPP – nová pravidla v evidenci pracovní doby, vyrovnávací období (polovina úvazku plného, zaručená odměna/mzda u dohod),  
• zápočtové listy u dohod o provedení práce – nově (kdy se vydávají a kdy ne, obsah zápočtového listu a jeho předávání),  
zásadní změny v rozvrhování pracovní doby (kratší pracovní doba a její povolování),
• upřesnění okolností za jakých je možno dohodnout práci z domova,  
• dovolená – zásadní změny v určování délky dovolené s účinností od 1. 1. 2018…

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI
(účinný do 1. 4., část. od 1. 7. 2017)

nová úprava u možnosti zaměstnávat cizince v rámci krátkodobých pracovněprávních vztahů,
zásadní změna od 1. 7. 2017 u nekolidujícího zaměstnání (omezení možnosti zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání),
zpřísnění podmínek u agenturního zaměstnání (nové zásady při založení agentury práce, co musí splnit budoucí agentura práce),
změny v ohlašovací povinnosti při plnění povinného podílu formou náhradního plnění,
zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu práce údaje o chráněných dílnách při odebírání výrobků…

ZÁKON O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE
(účinnost od 1. 10. 2017 a část od 1. 1. 2018)

nový návrh o zrychlené možnosti čerpání rodičovského příspěvku (volba jeho čerpání, zrušení omezení maximální délky pobytu dítěte v předškolním zařízení),
• dílčí změny v oblasti přípravy na budoucí povolání…

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
(dílčí změny od 1. 6. nebo 1. 7. 2017 a další z účinností od 1. 1. 2018)

navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě s účinností od 1. 6. nebo 1. 7. – účinnost této novely je 15 den od vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů,                                                   
nový limit pro posuzování srážkové daně, úprava slev na invaliditu a držitele průkazu ZTP/P – úprava nastane pro zdanitelné období roku 2018.  

ZÁKON O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
(účinnost od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů)

zásadní změny ve vydávání výpisů ze zdravotní dokumentace (nové zavedení lhůt pro vypracování výpisu z dokumentace, platnost tohoto výpisu, další důležité informace v této oblasti),
• vydávání lékařského posudku (doba platnosti předchozího lékařského posudku, náležitosti posudku, nově vzdání se možnosti práva na přezkum lékařského posudku a následné uzavření pracovněprávního vztahu),   
• zásadní upřesnění možnosti vyslat zaměstnance zařazeného do kategorie první k jejich registrujícímu lékaři, a to i přes to, že jsou na jeho pracovištích vykonávány i práce zařazené do vyšších kategorií,
• upřesnění povinnosti provádět dohlídky pracovišť na pracovištích zařazených v kategorii první,  
nová evidenční povinnost vést dokumentaci a záznamy z dohledu na pracovištích, konzultacích se smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby atd. – jedná se o povinnost zaměstnavatele soustřeďovat veškeré zápisy z dohlídek pracovišť a další záznamy, které vyhotoví smluvní poskytovatel pracovně-lékařské služby u zaměstnavatele, ve vazbě na zdravotní způsobilost svých zaměstnanců, vyjma zdravotní dokumentace, kterou jako jediný vede příslušný smluvní poskytovatel pracovně-lékařské služby,  
nové lhůty u pracovnělékařských prohlídek! – v prováděcí vyhlášce k zákonu o pracovnělékařské službě jsou uvedeny zásadní změny v § 11 týkající se pravidelných periodických prohlídek zdravotní způsobilosti, kdy v kategorii II. došlo ke zkrácení intervalu periodických prohlídek a dále se naopak prodlužuje interval pravidelných prohlídek u zaměstnanců pracujících v noci.

A právě s těmito  změnami se podrobně seznámíte na našich seminářích:

17. 5. 2017; 14:00–18:00 Předpisy o zaměstnanosti
29. 5. 2017; 9:00–15:00 Novela zákoníku práce 2017 a další změny
5. 6. 2017; 9:00–15:00 Zásadní změny v personální a mzdové oblasti v průběhu roku 2017
13. 6. 2017; 9:00–14:00 Agenturní zaměstnávání, krátkodobé pracovněprávní vztahy
14. 6. 2017; 9:00–14:00 Novely zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce v návaznosti na kontrolní činnost
19. 6. 2017; 9:00–13:00 Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu, novely v této oblasti v roce 2017
20. 6. 2017; 9:00–16:00 Nová úprava práce z domova, dovolená zaměstnance od roku 2017 – nová pravidla
25. 9. 2017; 9:00–16:00 Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu novelizace zákoníku práce z roku 2017

Informace platné k 30. 4. 2017.

Autor: 1. VOX a.s.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.