Kurzy a semináře k občanskému zákoníku VOX | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. LEDNA 2014

Nový občanský zákoník bude účinný od 1. ledna 2014. Obecně se ví, že se dotýká všech oblastí lidského života – např. postavení jedince jako subjektu práva, jeho rodinných vazeb, správy jeho majetku, dědického práva a upravuje též to, jak osoby vstupují do závazků s jinými, jaké smlouvy uzavírají, nebo kdy vzniká povinnost nahradit jinému škodu.
Občanský zákoník provází člověka od kolébky do smrti.


Soukromé právo tímto prochází velkou změnou. Již nyní je třeba, aby se všichni, kterých se týká, s právní úpravou seznamovali a konfrontovali ji se svojí dosavadní praxí.

Skladba seminářů k novému občanskému zákoníku, které nabízíme, má poskytnout nejen základní přehled změn, k nimž dochází, ale též na praktických příkladech ukázat, k čemu lze změny využít. NABÍZÍME ŠIROKÝ ZÁBĚR KURZŮ, VYBERTE SI A  PŘIHLASTE SE.
Hlavním motivem celé rekodifikace soukromého práva je důraz na dvě zásady – na co možná nejširší prosazení svobodné vůle člověka a na rozumnou ochranu slabší strany. Nová právní úprava tedy na jedné straně otevírá širokou paletu možností, jak si smlouvou upravit závazky s jinými, na druhé straně však obsahuje regulaci nových institutů, které dosavadní soukromé právo výslovně neobsahovalo (např. adhezní smlouvy, lichva, neúměrné zkrácení, důslednější promítnutí ochrany spotřebitele).

Velkých změn doznává právní úprava věcných práv a práva dědického. Co je to věc? Co je to nemovitá věc? Co pro mne znamená, že se stavba stává součástí pozemku? Co je to právo stavby? Jak se mění právní úprava zástavního práva? Mohu nabytí dědictví v závěti podmínit? Co je to svěřenský fond?

Nejen na tyto, ale na spoustu dalších otázek dají lektoři během seminářů odpověď.

Nového občanského zákoníku se není třeba bát, ale je třeba se na něj včas kvalitně připravit.                         

Proto vám pomáháme s uvedením nové legislativy do vaší praxe, prostě do života.

Odpovídá lektor a advokát JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. (AK Hejda & Židová) 

Kočička - Další z vektorových obrázků. Tentokrát obsahuje motiv nazvaný Kočička. Stahujte klipart Kočička v originálním vektorovém formátu SVG, který zaručínejlepší výsledkou grafickou kvalitu obrázku. Z důvodu kompatibility ausnadnění konverze nabízíme ke stažení i soubory ve formátu JPG nebo PNG a tohned v několika různých rozměrech. Líbí se vám obrázek (klipart) Kočička? Použijte ho například jako Avatar k profilu v nějakém diskuzním fóru.1.    Slyšela jsem, že zvíře nebude možné považovat za věc. Znamená to tedy, že se budou zvířeti přiznávat nějaká zvláštní práva?
Dnešní právní řád považuje zvíře bez dalšího za věc. Povaha zvířete, jako živého tvora, však už v dnešním lidském vnímání odporuje tomu, že bychom se zvířetem mohli nakládat jako s jakoukoliv jinou věcí. To by totiž znamenalo i to, že máme právo věc zničit, opustit atd. Tomu dnes částečně brání zákon na ochranu zvířat proti týrání. Nový občanský zákoník pouze zdůrazňuje to, co odpovídá běžnému lidskému vnímání. Stanoví, že zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Vysloveně se stanoví i to, že živé zvíře není věcí.

Hory - Zajímavým výtvorem je bezesporu i další náš obrázek pojmenovaný jednoduše - Hory. Toto zajímavé dílo je primárně dostupné ve vektorovém grafickém formátu SVG.Pro velký zájem však obrázek Hory nabízíme i ve formátech JPEG nebo PNG ato v nejednom rozměru. Pro řadu použití tak vystačíte, doufejme, s uvedenýmisoubory - nejsou nutné další konverze a úpravy. Pokud vytváříte prezentace v programu Power point nebo v podobných programech jako je Open Office Impress, může vám právě tento obrázek hodit.2.    Nový občanský zákoník obsahuje řadu institutů, které považuji v dnešní době za skutečně již zastaralé a nepotřebné Jedná se např. o pojmy služebnost, naplavenina atd. Potřebujeme tyto instituty v našem právním řádu i dnes?
Služebnosti i naplaveniny se spolu s dalšími pojmy, jako např. závdavek, právo pastvy, odkazy, pacht aj., stalo celkem neoprávněně středem pozornosti řady kritických názorů. Často se uvedeným pojmům vytýká, že se jedná o archaismy, že jsou odrazem staromilství autora zákona, a že nejsou v dnešní době potřebná. Pravdou ale je, že středem pozornosti autorů při tvorbě návrhu zákona, byla naopak jeho srozumitelnost a praktická upotřebitelnost. Např. pojem služebností je označován za zastaralý, ale pravdou je, že služebnosti existují i v dnešní době, že jsou zapsány v katastru nemovitostí, jen jsou často chybně označována za věcná břemena. Jedná se tedy nikoliv o zavádění novinek, ale o návrat k správnému pojmenování toho, co v našem právu už nyní existuje a nikdy zcela existovat nepřestalo. S pojmem pacht je to obdobné. Navíc při významu zemědělství a pohybu podnikatelů je třeba vzít v úvahu i to, že se jedná o pojem mimo Českou republiku známý a používaný. Podobně je tomu i s naplaveninou. Jedná se způsob nabytí vlastnictví k pozemku, který vznikl tak, že byl k mému pozemku postupně naplaven vodou. To znamená, že někdo část svého pozemku tímto způsobem musel ztratit. V době stále častějších záplav s nárůstem důsledků a způsobených škod, se jeví úprava tohoto institutu jako potřebná.

Srdce - Vektorový obrázek nebo-li klipart (angl. clipart). Tento obrázek má název Srdce. Vyberte si nejlepší formát a rozlišení obrázku s názvem Srdce. Ideální jepoužít originální vektorový formát .svg. Ne všechny programy ho ale umíkorektně zobrazit. Pokud si vyberete jpeg nebo png soubor, zvolte správnouvelikost. Příliš malé rozlišení způsobí horší vyslednou kvalitu. Příliš velkýobrázek se bude zbytečně dlouho nahrávat, stahovat mnoho dat a zabírat místo nadisku nebo v paměti. Tento vektorový obrázek lze stejně jako další kliparty použít v nejrůznějších dokumentech. Od školních referátů, seminárních prací až po virtuální prezentace.3.    Někde jsem se dočetl, že pořekadlo „Slibem nezarmoutíš“ nebude tak úplně nezávazné. Skutečně mne nový občanský zákoník na základě pouhého slibu k něčemu zavazuje?
Ano, je tomu tak. Tak jako je třeba dodržovat a plnit uzavřené smlouvy, apeluje nový občanský zákoník i na dodržování daného slibu. Je to dokonce jedna ze základních zásad platných pro celé občanské právo. Daný slib zavazuje, jelikož ten, vůči komu byl slib učiněn, oprávněně plnění slibu očekává. To platí jak v obecné rovině, tak to zákon zdůrazňuje i v některých konkrétních situacích. Představme si, že někdo někomu slíbí darování koně a ten komu byl slib učiněn, na základě tohoto slibu vybuduje stáj. Slibující si ale následně dar rozmyslí. Ten, komu byl slib učiněn, sice nebude mít právo domáhat se daru koně, ale bude mít právo žádat poskytnutí náhrady ve výši, v jaké vynaložil náklady v očekávání daru koně.

Renault Twingo - Vektorový obrázek nebo-li klipart (angl. clipart). Tento obrázek má název Renault Twingo. Pakliže si chcete obrázek Renault Twingo stáhnout k dalšímu užití, doporučujemedownload klipartu ve formátu SVG. Formát SVG je tzv. bezeztrátový - velikostobrázku lze libovolně změnit aniž by utrpěla výsledná kvalita nebo se změnilavelikost souboru. Pokud vytváříte prezentace v programu Power point nebo v podobných programech jako je Open Office Impress, může vám právě tento obrázek hodit.4.    Přečetla jsem si informaci, že podle nového občanského zákoníku mohu platně koupit věc i od někoho, kdo nebyl jejím vlastníkem. Nejedná se v podstatě o legalizaci obchodu s kradenými věcmi?
Je pravdou, že nový občanský zákoník umožňuje nabytí vlastnictví věci koupí od někoho, kdo vlastníkem ve skutečnosti nebyl. Nejedná se ale tak úplně o novinku. Tato možnost v našem právu existuje i nyní. Pokud někdo např. zdědí nějakou movitou věc a dědictví mu bude potvrzeno, a tento dědic věc následně prodá, stane se kupující vlastníkem věci i v případě, že by se později zjistilo, že dědic dědicem po právu nebyl. Dalším případem je koupě věci od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku. V obou uvedených případech se stane kupující vlastníkem i v případě, že by prodávající ve skutečnosti vlastníkem nebyl. Pokud se objeví pochybnosti, bude však muset prokazovat, že neměl možnost si vlastnictví ověřit (např. z katastru nemovitostí nebo jiného dostupného seznamu) a že z okolností prodeje se oprávněně domníval, že prodávající je oprávněn věc prodat. Budou se tedy zkoumat okolnosti prodeje a dobrá víra kupujícího, že je vše po právu.
Na případ prodeje věcí kradených však nový občanský zákoník také pamatuje. I kdyby nový vlastník prokázal, že věc koupil v dobré víře v právo prodávajícího věc mu prodat, nestane se vlastníkem tehdy, pokud předchozí vlastník prokáže, že věc ztratil, nebo že o věc přišel v důsledku činu povahy úmyslného trestného činu, tedy v důsledku krádeže.

Narozeninový dort - Nacházíte se na stránce, která obsahuje vektorový obrázek nazvaný Narozeninový dort. Chcete-li si obrázek uložit k dalšímu použití, zvolte si vhodný formát souboru.Nejlepší volbou je soubor typu .svg, ověřte si ale zda software , ve kterémbudete klipart zpracovávat (využívat) tento formát podporuje. Náš tip. Použijte obrázek Narozeninový dort v textovém dokumentu v programu Writer z balíku Open Office, který je zdarma stejně jako tento obrázek.5.    Dnes platí, že dědictví nelze spojovat s žádnými podmínkami. Tento stav řadě lidí v našem věku nevyhovuje. Mění nový občanský zákoník v tomto směru něco v náš prospěch?
Nový občanský zákoník vyšel vstříc všem, kteří volají po možnosti, aby mohlo být nabytí dědictví spojeno s podmínkami. V tomto se jedná o úplný obrat našeho současného dědického práva, avšak současně o sjednocení kroku s některými jinými evropskými úpravami. Občanský zákoník tedy umožní, aby bylo nabytí dědictví dědicem spojeno s nějakou podmínkou, nebo nějak časově omezeno. Zdůrazňuje se tím respekt kvůli zůstavitele, který pro případ smrti má mít právo svobodně rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. Nabytí dědictví tak může být vázáno např. na dokončení studia. Současně se však nová úprava snaží bránit zneužití těchto nových možností tím, že nedovoluje podmínky zřejmě obtěžující, nebo takové, které plynou ze zůstavitelovo svévole. Jedná se o podmínky stanovené tak, že pro ně není ospravedlnitelný důvod a není rozumné na nich trvat. Respektovány nebudou patrně ani omezení spojující nabytí dědictví s rozvodem manželství, se vstupem do politické strany, s jednáním neslučitelným s dobrými mravy, nebo s veřejným pořádkem. Pokud taková omezení v závěti budou uvedena, nebude se k nim přihlížet.

            
                             
                                     OBJEDNÁVEJTE, VYBÍREJTE SEMINÁŘE ZDE:    
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.