VOX nakladatelství: Montrealská úmluva je v prodeji! | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2018
  • VOX nakladatelství se hlásí: Montrealská úmluva je v prodeji!

VOX nakladatelství se hlásí: Montrealská úmluva je v prodeji!

Od 9. 5. 2018 je v prodeji odborná publikace advokáta JUDr. Pavla Sedláčka "MONTREALSKÁ ÚMLUVA – Mezinárodní letecká přeprava. Komentář".

Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností.

Autor v knize podrobně rozebírá její jednotlivá ustanovení, vzájemné právní návaznosti, zabývá se jejich výkladem a tento opírá o značné množství zahraničních a částečně i tuzemských rozhodnutí. Právní výklad jednotlivých článků úmluvy se zaměřuje jak na přepravu nákladní, tak i přepravu osobní, zohledněna je i úprava v rámci Evropské unie, často významně Montrealskou úmluvou doplňující a rozvíjející, zejména co se týče náhrad poskytovaných za významné zpoždění letů. Odkazy na soudní rozhodnutí u jednotlivých ustanovení úmluvy dokládají převážnou rozhodovací praxi k vyvstalým právním otázkám, včetně existujících rozdílností.

Kniha je určena především pracovníkům dopravních a spedičních společností zabývajících se leteckou přepravou, advokátům a soudcům, ale i odesílatelům leteckých zásilek, jejich příjemcům i fyzickým osobám uplatňujícím své nároky vyplývající z letecké přepravy.

Recenze
Autor  touto  prací  navazuje  na  svou  úspěšnou  publikaci  „Úmluva  CMR“  (Komentář) Mezinárodní silniční nákladní doprava, vydanou nakladatelstvím VOX v r. 2009 a v zásadě obdobně se vypořádává s problematikou mezinárodní úpravy letecké přepravy Montrealskou úmluvou jakožto úmluvou nejnovější. Komentuje jednotlivá ustanovení uváděná v oficiálním českém překladu Montrealské úmluvy v souvislosti s přístupem České republiky k ní a současně  připojuje  anglické znění jakožto jedno z autentických znění Úmluvy a oficiální německý překlad významný zejména z hlediska judikatury. V komentáři upozorňuje na některé problémy překladu všeobecně a českého zvláště (např. promlčení/prekluze).
Mimořádný význam má výběr z judikatury zahraniční, zejména německé, rakouské a švýcarské, a to jak na důkaz jednotného, ale i rozdílného postoje při výkladu jednotlivých ustanovení Úmluvy, tak jako upozornění na problematičnost výkladu.
Vzhledem  k  tomu,  že  vedle  Montrealské  úmluvy  nadále  upravuje  leteckou  přepravu původní Varšavská úmluva a navazující protokoly, je důležitý výčet státu jako smluvních stran vázaných tou či onou úmluvou, jakož i v komentáři poukaz na rozdíly.

 

V otázkách Úmluvou neupravených, kde je nutno postupovat podle národního práva, uvádí autor informativně také konkrétní aplikovatelné ustanovení práva českého (NOZ), případně starší judikáty českých soudů ať už na podporu pravděpodobnosti neměnného posouzení problematiky nově posuzované nebo naopak jako upozornění, že existující judikát – vzhledem k nové národní úpravě – již použitelný přímo nebude.
Jde o dílo ojedinělé v České republice a lze předpokládat, že se – obdobně jako dílo předchozí (Úmluva CMR – komentář) – stane nejen významným v teorii i praxi subjektů používajících v mezinárodní přepravě letadel, ale i v praxi českých soudů při rozhodování sporů z letecké přepravy s využitím zahraniční judikatury i literatury autorem uváděné s příslušnou identifikací umožňující – v případě potřeb – seznámit se i s podrobnostmi tak, aby se dosáhlo – při shodném skutkovém stavu – také shodného rozhodnutí.

V  neposlední  míře  bude  dílo  významným  pomocníkem  českých  subjektů  vedoucích spory z mezinárodní letecké přepravy v zahraničí.
Dílo, v němž se autor podělil o své teoretické i praktické zkušenosti v oboru mezinárodní přepravy také poukazem na rozdílnosti v úpravě jednotlivých druhů přepravy, je třeba uvítat a ocenit.

JUDr. Miloš Pohůnek

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.