Publikace "Leasingy podle IFRS" – slovo autorky | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Publikace "Leasingy podle IFRS" – slovo autorky

V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Standard nahrazuje stávající úpravu leasingů podle IAS 17 Leasingy a bude v účinnosti od 1. ledna 2019.
Publikace „Leasingy podle IFRS“ přibližuje čtenářům požadavky nového standardu, včetně mnoha řešených příkladů. Publikaci lze doporučit všem společnostem, které sestavují účetní závěrky podle IFRS, nebo společnostem, které reportují informace podle IFRS svým mateřským společnostem.

Slovo autorky – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA:

V současné době připravuji pro nakladatelství VOX novou publikaci na téma Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Při zpracovávání kapitoly o leasingu mne napadla otázka, zda je vhodné čekat s jejím vydáním až na dobu, kdy bude dokončena celá nová publikace. Nový standard IFRS 16 Leasingy přinese od roku 2019 zásadní změny ve vykazování leasingů u nájemce. Společnosti, které sestavují účetní výkazy podle IFRS, se o tyto změny začínají zajímat již nyní, aby se na novou úpravu stačily včas připravit. Po dohodě s nakladatelstvím bylo proto rozhodnuto, že kapitola Leasingy bude vydána samostatně, dříve než bude dokončen zbytek nové knihy. Vycházíme tak vstříc požadavkům čtenářů, kteří mají oprávněný pocit, že literatura týkající se nové úpravy leasingů na našem trhu chybí.

 IFRS 16 Leasingy byl vydán v lednu 2016 jako výsledek desetiletého projektu. Pokud si mohu osobně dovolit text standardu nějak zhodnotit, volila bych asi slovo „nevyváženost“. Některým oblastem, jako například analýzám různých situací, v nichž se jedná, nebo naopak nejedná o leasing, je věnována až nepřiměřená pozornost. Naproti tomu, standard vůbec neuvažuje například situaci, kdy je leasingová smlouva sjednána na dobu neurčitou. Zde se domnívám, že v praxi budou vznikat problémy s aplikací standardu a bude docházet k rozdílné interpretaci požadavků standardu ze strany společností. 

V některých případech se osobně domnívám, že řešení určitých situací uvedených ve standardu jsou přinejmenším sporná, jako například přístup tvůrců standardu k otázce prodeje a zpětného pronájmu v situaci, kdy je jedná o prodej podle IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. 

Publikace Leasingy podle IFRS obsahuje množství příkladů. Některé z nich jsou převzaty z Ilustrativních příkladů, které byly vydány spolu s IFRS 16 Leasingy. Text příslušných příkladů je v této publikaci přeložen z originálu bez jakýchkoli úprav, proto mohou někdy připadat čtenáři poněkud rozvleklé a opakující se. V této formě však byly příklady koncipovány přímo ze strany tvůrců standardu.

V textu publikace se objevuje termín „leasingová smlouva“. Je však nutno zmínit, že český právní řád nezná leasing jako samostatný smluvní typ. České zákony leasing nijak nedefinují a neupravují; s pojmem leasing se pracuje pouze v účetních a daňových předpisech. Právně se tedy jedná o tzv. nepojmenovanou smlouvu na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jinými slovy obsah této smlouvy bude primárně nastaven smluvními stranami, podpůrně se na ně budou vztahovat ustanovení o nájemní smlouvě dle § 2201 - § 2331 občanského zákoníku a o koupi dle §  2079 - § 2183 téhož. Otázka, zda se jedná o leasing ve smyslu IFRS 16 Leasingy tedy bude muset být vždy posuzována materiálně, a to bez ohledu na název smlouvy (např. nájem, operativní leasing, finanční leasing, zápůjčka ale také např. přenechání věci k užívání za úplatu či jiné) či na pojmenování smluvních stran (pronajímatel – nájemce, ale také například poživatel – poskytovatel, dodavatel – zákazník nebo obecně jen věřitel – dlužník). Prakticky by pod definici leasingu dle IFRS 16 Leasingy mohla spadnout i věcná břemena – užívací právo k věci na dobu určitou (tedy kategorií nikoliv závazkové, ale věcné právo).

Doufám, že tato publikace pomůže čtenářům při studiu nových požadavků na vykazování leasingů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a také společnostem v přípravě na přechod na nový standard v roce 2019 (případně i dříve, protože dřívější přechod je za určitých podmínek povolen).

Autorka: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

Problematikou se také zabývají následující semináře:

25. – 27. 7. a 22. – 24. 8. 2017 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) – SPECIÁLKA OD A DO Z

21. 9. 2017 IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy

 

 

 

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.