Kurz: Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – 2018 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – 2018

Kurz je v tomto termínu již obsazen. Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Průřezový seminář s odborníky na každou z oblastí na zaměstnávání cizinců.
Doplněná příklady z praxe řešenými všemi lektory.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 5. – 6. 12. 2017; 9:00–17:00
Místo konání:
HOTEL BARCELÓ OLD TOWN, Celetná 29/288, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Metro B nebo tramvaje č. 6, 8, 15, 26 nebo autobus 207 - Náměstí Republiky. Kolem Obecního domu a Prašné brány do Celetné ulice.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Přínos / Cíl:

Cizinecké a pracovní právo v poslední době doznalo několika významných změn, které zasahují do povinností českých subjektů jak v pozici přímých zaměstnavatelů, tak subjektů, k nimž jsou zaměstnanci vysíláni.

Prakticky orientovaný seminář je zaměřen vedle základního výkladu i na problémové situace, s kterými se mohou zaměstnavatelé v České republice setkat. Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce.
Dále budou na semináři rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců z České republiky jak do jiných členských států EU, tak do třetích zemí.

Pro oblast zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009).

Proto budete seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR. Výklad pro tyto oblasti bude podáván odborníky jednotlivých institucí z oblasti pracovního práva, oblast sociálního a zdravotního pojištění (MPSV, ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění) a advokátem specializujícím se na imigrační a pracovní právo při zaměstnávání cizinců.

Odnesete si informace o aktuální daňové problematice týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na zkušenosti s novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2017 a připravované novely zákona o daních z příjmů pro rok 2018, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatury, které přednese daňová poradkyně specializující se na zaměstnávání cizinců.

Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU a do třetích států.

Přednáška bude doplněna příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.


Přednáší:
Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“)
Mgr. Tomáš Petyovský (advokát specializující se na imigrační právo, Petyovský & Partners s.r.o.)
PhDr. Mgr. Adam Ander (Kancelář zdravotního pojištění – právník, koordinace sociálního zabezpečení v oblasti zdravotního pojištění)
Tomáš Novotný (ČSSZ – odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů)

Program:

1. den:
9:00–10:00 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění • evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců • bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení • vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění • úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15 – 12:15 • PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR
KONTROLY DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ V ČR
• Mgr. Tomáš Petyovský
Postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti • zaměstnávání cizinců ze třetích zemí • postavení občanů EU • povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje • zadávání volných míst pro cizince • agentury práce a cizinci ze třetích zemí • vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR • ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR • kontrolní činnost orgánů inspekce práce • práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly • přestupky a správní delikty – průběh řízení • možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce.

13:15–17:00 • POBYT A ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR/SCHENGENU • Mgr. Tomáš Petyovský
Rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států • novela zákona o pobytu cizinců • pobytové právo na území ČR/Schengenu • přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky • přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, procedury, lhůty • ohlašovací povinnosti cizinců • Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru • specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR • povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince.

2. den:
9:00–11:00 • SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ, ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ • Tomáš Novotný
Základní výklad nařízení EP a Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009 • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení • dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců • některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení • dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU) • postup při žádosti o vystavení formuláře A1 • uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení.

11:15–12:45 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ • PhDr. Mgr. Adam Ander
Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU • definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění • režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků) • zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy • rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1) • nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků • rozsah nároků na zdravotní péči občanů třetích zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku) • plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011) • typy průkazů zdravotního pojištění.

13:45–16:45 • DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR, DAŇOVÁ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA VYSÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců • novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2017 a 2018 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti) • zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů • výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců • omezení nároku na slevy na dani • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele • právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí, povinnost hradit minimální mzdu a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) • ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání • zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců • solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí • konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech.

16:45–17:00 • FINÁLNÍ ZHODNOCENÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Na téma navazuje kurz "Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků v roce 2018", 19. 2. 2018.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.