Kurz: Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Včetně interní prověrky mzdového účetnictví.
Volný cyklus dvanácti seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

IES
Termín: 14. – 17. 5. a 21. – 24. 5. 2018
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace, a to i ve vztahu k interní prověrce mzdového účetnictví, kterou připravují či realizují.

Přínos / Cíl:

Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2018.


Přednáší:
Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací)
Ing. Jana Čemusová (VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací)
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)
Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)
Ing. Martin Šabo (MF ČR)
Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy)
Jitka Luciani (VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům)
JUDr. František Vlasák (MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného)
JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění)
JUDr. Ladislava Steinichová (specialistka na problematiku zaměstnanosti)
JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad)
JUDr. Miloš Hejmala (advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)

Program:

ODBORNÝ GARANT: Ing. Růžena Klímová

1. seminář:
14. 5. 2018; 9:00–17:00 • ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2018 • JUDr. Miloš Hejmala
• legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře,
• změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých),
• charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce,
• zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících,
• zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci,
• agenturní zaměstnávání,
• pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…),
• překážky v práci a pracovní volno,
• práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce),
• šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů),
• vztah odborů a managementu (pluralita odborů),
• skončení pracovního poměru,
• změny v dalších pracovněprávních předpisech,
• zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…),
• zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci).

Diskuze a odpovědi na dotazy.

2. seminář:
15. 5. 2018; 9:00–13:00 • PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE • Bc. Zdeněk Šenk
Úvod do problematiky • aktuální změny v právních předpisech • právní a ostatní požadavky • odpovědnost za BOZP • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik • výcvik zaměstnanců • pracovní úrazy • prověrky a kontroly BOZP • diskuze, odpovědi na otázky.

3. seminář:
15. 5. 2018; 14:00–18:00 • PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI • JUDr. Ladislava Steinichová
Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání • kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů • diskuze, odpovědi na otázky.

4. seminář:
16. 5. 2018; 9:00–13:00 • CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY • JUDr. Marie Salačová
Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů • náhrady při tuzemských pracovních cestách • náhrady při zahraničních pracovních cestách • paušalizace cestovních náhrad • zálohy na pracovní cestu • diskuze, odpovědi na otázky.

5. seminář:
16. 5. 2018; 14:00–18:00 • FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2018 • Ing. Martin Šabo
Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů • používání fondů a jejich účel • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu • fondy dle specifikace – organizační složky státu • příspěvkové organizace • obce • kraje • způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny • odborové organizace a jejich spolurozhodování • co lze a nelze z fondů hradit • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí • vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce) • diskuze, odpovědi na otázky.

6. seminář:
17. 5. 2018; 9:00–13:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI • Ing. Marie Hajšmanová
Příjmy ze závislé činnosti:
Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity • základ daně z příjmů ze závislé činnosti • schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka • slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti • zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další) • diskuze, odpovědi na otázky.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení • slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“ • uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování • vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů • rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.

Povinnosti plátců, změny:
Povinnosti plátců daně • tiskopisy předkládané finančnímu úřadu • opravy chyb při výpočtu záloh a daně u změstnanců.
Diskuze a odpovědi na otázky.

7. seminář:
21. 5. 2018; 9:00–13:00 • ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ • Ing. Marta Ženíšková
Změny od 1. 1. 2018 • okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu • vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů • sazba pojistného • placení pojistného a odvod pojistného • maximální vyměřovací základ, úhrn vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci • přehled o výši pojistného, nulové přehledy • přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry • promíjení penále • splátky • pokuty • diskuze, odpovědi na otázky.

8. seminář:
21. 5. 2018; 14:00–18:00 • ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ • JUDr. František Vlasák
Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.

Účast na nemocenském pojištění:
Okruh pojištěných osob • podmínky a průběh účasti na pojištění • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce.

Dávky:
Obecné podmínky nároku • nemocenská • peněžitá pomoc v mateřství • ošetřovné • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství • výše dávek.

Organizace provádění pojištění:
Organizace systému • úkoly zaměstnavatele • výplata dávek. Diskuze a odpovědi na otázky.

9. seminář:
22. 5. 2018; 9:00–13:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ • JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
Okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2018 • druhy důchodů a jejich výše • vzorový příklad výpočtu důchodu v roce 2018 • možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.

Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2018:
Příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem • evidenční a archivační povinnost • ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců • zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ • povinnosti zaměstnavatelů související s novými pravidly pro snížení důchodového věku některých horníků • využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.

Další zvažované změny.
Diskuze, odpovědi na otázky.

10. seminář:
22. 5. 2018; 13:45–15:45 • ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 • systém veřejného zdravotního pojištění v ČR • osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR • práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR • plátci pojistného • postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění • EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění.
Diskuze, odpovědi na otázky.

11. seminář:
23. 5. 2018; 9:00–16:00 • MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI • Ing. Růžena Klímová Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku • mzdové formy a příplatkové mzdy • sjednání mzdy a stanovení mzdy • minimální mzda • nejnižší úrovně zaručené mzdy • průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • srážky ze mzdy • zdravotní pojištění v příkladech • pracovně lékařské prohlídky • příprava na budoucí povolání • další aktuální problémy ve mzdové oblasti • diskuze, odpovědi na otázky.

12. seminář:
24. 5. 2018; 9:00–16:00 • VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT • Ing. Růžena Klímová
Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání • ochrana osobních údajů • osobní spis • dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené • archivace dat • diskuze, odpovědi na otázky.

Po skončení výuky TEST IES.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.