Odpočitatelná položka od základu daně z příjmů pro výzkum a vývoj | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2017
  • Odpočitatelná položka od základu daně z příjmů pro výzkum a vývoj

Odpočitatelná položka od základu daně z příjmů pro výzkum a vývoj

Česká republika podporuje všechny korporátní projekty zaměřené na inovace produktů, výrobních postupů či služeb.

Umožňuje společnostem snížení daňového základu o náklady spojené s vlastním výzkumem a vývojem. Jedná se tak o úsporu ve výši 19 % takto vynaložených nákladů v podobě slevy na dani z příjmů. Z přibližného počtu 350 tisíc firem, které jsou v České republice registrovány, využívá veřejnou podporu V&V formou snížení daňového základu o náklady spojené s výzkumem a vývojem jen zlomek z nich. Slevu na dani přitom mohou čerpat všichni inovující plátci daně z příjmů právnických osob. 

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje prostřednictvím daňových odpočtů nákladů na realizaci výzkumných a vývojových projektů od základu daně je sekundárním nástrojem politiky podpory výzkumu a vývoje v České republice. 

Primárním nástrojem zůstává přímá veřejná podpora ve formě institucionálních dotací na výzkumné a vývojové aktivity prováděné ve výzkumných institucích a účelových dotací na konkrétní výzkumné a vývojové projekty realizované v rámci vyhlašovaných programů. Odpočet uznatelných nákladů (výdajů) na výzkum a vývoj od daňového základu může subjekt provádějící výzkumnou a vývojovou činnost uplatnit pouze v případě, že na daný projekt již nezískal přímou veřejnou podporu. 
Uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj („odpočet od základu daně na výzkum a vývoj“ nebo „odpočet na V&V“) je upraveno ustanovením § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a Pokynem MF D-288. 

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2014, přinesla několik významných změn týkajících se daňového odpočtu na výzkum a vývoj, které pozitivně ovlivnily výši možného financování podnikových inovací. Od začátku roku 2014 se díky novele zákona
o dani z příjmu, upravující také ustanovení daňového odpočtu na V&V, významně rozšířila podpora V&V v soukromém sektoru. 
Nové znění zákona rozšířilo skupinu uplatnitelných nákladů o náklady na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace, a které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje. 
Dosud si totiž firmy mohly odečíst jen výdaje na výzkum a vývoj, který prováděly samy. Dalším rozšířením uplatnitelných nákladů je také možnost zahrnout do odpočtu úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje. Změny ve výzkumu a vývoji po roce 2005 měly dosud nepřímý dopad na odečitatelnost výdajů na projekty výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a 5 ZDP a Metodického pokynu MF D – 288. 

Proběhlé změny ve výzkumu a vývoji se dosud dotkly především podmínek pro poskytování přímé státní podpory formou dotací, výrazně zvýšily kapacity výzkumu a vývoje, a to jak u výzkumných organizací, tak u podniků (mj. se zvýšily soukromé podnikové výdaje na výzkum a vývoj), došlo i ke zvýšení počtu subjektů zapojených do výzkumu a vývoje (zejména soukromých vysokých škol a řady malých a středních podniků) atd. 


Krátce z legislativní úpravy ZDP: 


Zásadní změny týkající se výzkumu a vývoje byly v ZDP provedeny zákonem č. 458/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2014. 

Jen velmi stručně hlavní změny – v § 34a se změnila výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (zvýšení na 110 % u nákladů převyšující minulé období) a podle § 34b se změnily výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu (zejména zahrnutí výdajů na služby pořízené od vysokých škol a výzkumných organizací – tzv. smluvní výzkum) atd. 

Nové znění zákona také podporuje daňové poplatníky, které meziročně navyšují své investice do V&V, a umožňuje jim odečíst až 110 % výdajů na V&V, které převyšují úhrn výdajů vynaložených v předcházejícím fiskálním roce. 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje tedy činí součet:

• 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, a 
• 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených
v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu. Nově se tedy bude uplatňovat odpočet z meziročního přírůstku výdajů/nákladů na projekt výzkumu a vývoje. Vybrané náklady vynaložené na projekt výzkumu a vývoje tak mohou být, po splnění ostatních zákonem stanovených podmínek, odečteny od základu daně dvakrát: poprvé v rámci zaúčtování a daňového zohlednění nákladů a podruhé v rámci odpočtu od základu daně na výzkum a vývoj. 

Pro daňové poplatníky tak představuje odpočitatelná položka od základu daně z příjmů pro realizaci projektů výzkumu a vývoje velmi zajímavou možnost jak podpořit své činnosti významnou daňovou úsporou. 

Daňová úspora je však vyvážena administrativními požadavky a je spojena s určitými riziky, které je nutné odborně ošetřit. 

Jde zejména o riziko klasifikace projektu, který je v souladu vymezení projektu V&V a riziko administrativní: 


Podmínkou nutnou pro uznání odčitatelné položky na výzkum a vývoj je nutný písemný dokument „Projekt výzkumu a vývoje“, který má zákonem stanovené náležitosti. 

ZDP rozumí projektem výzkumu a vývoje (dále také „Projekt V&V“), na jehož realizaci může být uplatněn odpočet na V&V, písemný dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji. Je zřejmé, že bez předchozí úvahy (projektu), která spočívá v záměru prováděného výzkumného či vývojového úkolu, zhodnocení zdrojů, plánování etap vývoje apod., není možné výzkum a vývoj zahájit. Z tohoto důvodu ZDP vyžaduje jako doložení nároku na odčitatelnou položku na výzkum a vývoj zpracovaný písemný projekt. Projekt, který by měl mít podobu písemného dokumentu, musí být zpracován před zahájením samotného výzkumu a vývoje. Podle pokynu D-288 se projektem výzkumu a vývoje rozumí „souhrnný dokument, ve kterém poplatník vymezí pro účely uplatnění odpočtu před zahájením řešení projektu svou činnost ve výzkumu a vývoji“. Rozpor zde je zejména v tom, že ZDP nevyžaduje existenci jediného souhrnného dokumentu, tak jako pokyn D-288. 
Pokyn D-288 zde jde tedy výkladově nad rámec zákonné úpravy. Stejně tak pokyn nad rámec zákonné úpravy požaduje některé další náležitosti písemného dokumentu. 

Pokyn D-288 uvádí demonstrativní výčet následujících nezbytných náležitostí Projektu V&V:

• základní identifikační údaje o poplatníkovi (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo); 
• cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení; 
• doba řešení projektu (datum zahájení a datum ukončení řešení projektu); 
• předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu; 
• jména a příjmení osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu
k poplatníkovi; 
• způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků; 
• datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby (osoby, která je statutárním orgánem poplatníka nebo jeho členem), která projekt schválila před zahájením jeho řešení.

Více a podrobněji k tématu na semináři „Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj“ dne 16. 11. 2017.

3. 2. 2017

autor: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA (daňová poradkyně, jednatelka TAXART CZ s.r.o. a odborná asistentka JU EF KUF a externí lektorka 1. VOX a.s.)

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.