Kvalitní a provázaná finanční analýza je pro společnost nezbytná | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2018
  • Kvalitní a provázaná finanční analýza je pro řízení a provoz společnosti nezbytná

Kvalitní a provázaná finanční analýza je pro řízení a provoz společnosti nezbytná

Rozhovor s Tomášem Petříkem, jednatelem společnosti BMC Partners a lektorem 1. VOX a.s.

Finanční analýzu je dnes možné vnímat jako lakmusový papírek, který odhalí a názorně popíše stav, v němž se firma nachází. Spolupracující lektor 1. VOX a jednatel konzultační společnosti BMC Partners Tomáš Petřík říká, že pokud není firma z pohledu finanční analýzy organizačně i finančně stabilní a zdravá, spěje neodvratně k bankrotu.

Váš kurz „Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu“ v rámci nabídky 1. VOX je avizován jako „pro náročné“. Co přesně takové označení obnáší? A co všechno musí, respektive by měl účastník takového kurzu znát, aby při něm lidově řečeno „neplaval“?
Výukový program „Finanční analýza…“ je zařazen do nabídkového nabídkového segmentu pro náročné pro jeho vnitřní strukturu a škálu, ale i rozsah, ale dnes i provázanost probírané problematiky. Klienti se nejdříve, jako na všech mých programech doplněné konzultační podporou, dozví nejdříve „proč“ a poté „jak“ a jakými metodami aplikovat dnes nutně moderní a individuální finanční analýzu (FA) do aktuální a různorodé, ale i stále více konkurenční a časem tlačené praxe, kde rozhodují včasná a správná rozhodnutí!

O čem tedy tento výukový program je?
Program obnáší především komplexní pochopení, rozbor a aplikace dnešní – dnes produktivní FA pro finanční a ekonomické řízení s jeho klíčovými cíli a preferencemi. Kdy finálním cílem je konkurenční zhodnocování řízené entity. Právě to umožní kvalitní , tj. účelná a účinná FA.

A jak na tom musí být zájemci se svými dosavadními znalostmi?
Co se týká vstupních znalostí, respektive kompetencí, nejsou až tak odlišné od běžných mých VP. Klienti by se měli základně orientovat v ekonomii a financích i jejich hlavních kategoriích. Konkrétněji pak ve struktuře finančních výkazů a jejich položek (aktiva, kapitál, dluh; výnosy a tržby a zisk; příjmy a výdaje a CF...) i interakcí, včetně interakcí s provozem firmy, podniku, organizace a businessu. Výhodou bude povědomí o kapitálovém trhu a současném zásadním „investorském a konkurenčním pohledu“ na firmu a business. Nicméně na VP bude vše potřebné vysvětleno, aktualizováno a převedeno do konkrétní a kvalitní praxe, ale i do potřeb klientů.

Jaké znalosti a poznatky si odnese absolvent tohoto kurzu?

Co se týká znalostí a poznatků, cílem je, aby si klient odnesl zásadní kompetence jak ve FA, tak v k její produktivní aplikaci do současné praxe. Přičemž se bude jednat v souladu s mými hodnotami poskytovanými v mém vzdělávání a lektoringu a souvisejícím Business Management Poradenství (BMC) o pohled tzv. nejkvalitnější praxe (best practice). Ve finále to znamená, že bude umět odvodit a užít „současnou“ FA pro řízení, efektivní správu a zhodnocování své firmy, business i organizaci , ale bude ji umět i včlenit do neopominutelné celkové strategie a cílového řízení (MBO). Ty dnes zahrnují i tzv. nefinanční (např. klientská spokojenost) a v top praxi i stále četnější cíle. Kdy fundamentální finanční cíle dosáhnete v praxi pomocí kvalitní FA propojené s finančním plánováním a celkovým a podmiňujícím finančním řízením, tj. i rozhodováním.

Jak moc se poslední léta změnily praktické metody, techniky a výpočty při provádění kvalitní finanční analýzy a finančního řízení?
Co se týká FA i jejích metod a jejich změn udály se zásadní. Stručně řečeno FA se dnes nepojímá zpětně, izolovaně a staticky v rámci řízené společnosti, ale rozvinula se interaktivně a externě , tj. v relaci s trhem, konkurencí, interním a externím benchmarkingem, ale i současným a zásadním investorským a hodnotovým pohledem na současné firmy a business i organizace.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Důraz je kladen, vedle neopominutelné cash flow na trendové analýzy na rozvinutí FA a jejích ukazatelů ( v mezinárodním členění provozních, strukturálních a investičních) do budoucna a k podpoře variantních rozhodnutí zohledňujících flexibilitu dnešního nejenom finančního, ale i nadstavbového ekonomického řízení (EFŘ), jehož je zažité finanční řízení podporované tradiční FA podmnožinou. FA je dnes včleněna do celkové firemní strategie, kterou tvoří a podporuje svým finančními ukazateli a tzv. finančními poměry (Finacial ratios). Ty jsou pak pro každou firmu a organizaci i business objektivně individuální!

Nakolik důležité pro chod společnosti je kvalitní a přesná finanční analýza? Jaké mohou vznikat škody, když se jí nedostává?
Kvalitní a provázaná FA je pro řízení a provoz společnosti nezbytná, a to nejenom jako podpora zažitého finančního řízení s cílem maximální ziskovosti, včetně finančního řízení provozu a businessu, ale i jako podpora i součást řízení ekonomického zhodnocující společnost jako funkční a optimálně fungující celek, kdy parametry tohoto zhodnocení jsou primárně dány neodmyslitelnými finančními parametry a ukazateli. 

Například jakými?
Příkladem mohou být tradiční náklady, výnosy respektive tržby a zisk/ovost a současná orientace na cash flow a hodnotu i její ukazatele a testovaní tzv. „bankrotními modely“, rozvíjející FA do budoucna s otestováním jejího tzv. finančního zdraví . Když není firma i organizace ( a platí to po jakýkoliv business) „finančně stabilní a zdravá“ , a to v právě v praxi rozkryje FA a dá správné otázky ústící v reálné manažerské akce a rozhodnutí, spěje to dnes až neodvratně k bankrotu! Tedy fatální ztratě všeho... a dnes se na trh špatně nastupuje znovu... častěji pak nenastupuje vůbec!

Jaké nejčastější chyby dělají současní finanční manažeři při analýze finanční situace uvnitř firmy?
Z mé letité praxe získané z obou stran barikády, tj. z korporátu včetně zahraničních firem v pozici CFO, tak z mé nynější praxe senior BM konzultanta lektora a publicisty, mohu podle mého názoru konstatovat, že jsou to především zpětný pohled a statičnost, ale i izolovanost (firma a organizace je živoucí organismus napojený na zdroje, lidi , trh a v první řadě na zákazníky a poptávku, finance jsou pak jejich krví) FA dále i její unifikace a alibismus ve smyslu optimálních „kuchařkových a osvícených“ FPU- finančních poměrových ukazatelů , ale i propojení a strukturou klíčového finančního plánování a kontroly a rozpočtování. Což v kvalitní praxi nefunguje a nemůže fungovat. FA je zásadním, silným, ale stále více propojeným i pro-aktivním nástrojem finančního a následně ekonomického řízení a musí vést ve včasná a kompetentní rozhodnutí relevantních manažerů, ale i podnikatelů a investorů!

Podle čeho by si měl podnik vybírat příslušné ukazatele, podle kterých bude vyhodnocovat, ale i plánovat svoji činnost? Jak moc se tyto ukazatele liší mezi jednotlivými odvětvími?
Zásadní otázka s nelehkou odpovědí. Zdůrazňuji, že každá firma, podnik, organizace , ale i business má objektivně rozdílné finanční ukazatele a neexistuje kuchařka ani jejich alibistický seznam, což se letitě v ČR nechápe, ale bohužel i nevyučuje v akademické sféře. Jakou má například vypovídací schopnost ukazatele „obratovosti zásob materiálu či výrobků (stock/inventory turnover period)“ pro službovou firmu.... . Právě to, a to je i má odpověď, se dozví a naučí pochopit a produktivně převést do praxe klienti nového výukového programu „Finanční analýza…“.

Kde čerpáte inspiraci a podklady pro své vzdělávací přednášky?

Opět a nechce se příliš opakovat, z mé letité praxe a práce, jež je naštěstí mým koníčkem, získané z obou stran barikády, tj. z korporátu, včetně renomovaných a na burze listovaných zahraničních firem v pozici CFO, tak z mé nynější praxe senior BM konzultanta lektora a odborného publicisty. Zásadní podle mne je moje současná poradenská činnost, kdy s danou problematikou, a platí to i pro můj lektoring a vzdělávání orientované na kvalitní praxi realizované i přes moji vlastní poradenskou firmu BMC Partners, přicházím dennodenně do styku, navíc u konkrétních a různorodých klientů napříč obory a odvětvími. Kde se i vzájemně učíme a obohacujeme a já se snažím vždy ( a je to vždy kooperační práce) pro ně najít produktivní řešení, a to dotáhnout do konce v parametrech „ceny za hodnotu“.
Kdy postupuji tak, že kvalitní zahraniční praxi, kterou neustále prohlubuji (např. klienti s napojením na zahraničí, Harvard Business School a její doporučení hodné odborném publikace, studie a jejich podpora...), se snažím produktivně přenést do specifické a zatím zaostávající praxe české a provést jejich syntézu. A tu se snažím stále zkvalitňovat a reagovat na potřeby klientů. To platí i o mé veškeré, četné i systematické práci ve vzdělávání , ale i v novém vzdělávacím programu-VP – FA, realizovaným exlusivně s 1.VOX a.s. s nímž dlouhodobě ve vzdělávání a lektoringu spolupracuji. Doufám, že se mi to podaří i v něm, tj. v moderní finanční analýze rozvinuté pro potřeby současné praxe a reálných a objektivně různorodých klientů a klienti to ocení, ale se i k nám rádi vrátí. Přičemž FA má mnoho návazností v mých dalších podobně koncipovaných programech.

Ing. Tomáš Petřík (senior business a manažerský – BMC konzultant)

Nezmeškejte kurzy lektora:
19. – 20. 6. 20118 Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
10. – 12. 7. 2018 Nutné ekonomické, finanční, manažerské a business kompetence pro efektivní řízení firmy, podniku a moderní organizace i businessu
11. – 13. 9. 2018 Moderní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a OBCHODNÍCH společností i businessu, včetně servisních organizací veřejného sektoru
23. – 24. 10. 2018 Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
10. – 11. 12. 20118 Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.