Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020

Průřezová konference s odborníky na každou z oblastí na zaměstnávání cizinců.
Doplněná příklady z praxe řešenými všemi lektory.

GARANCE KONÁNÍ KONFERENCE
Termín:27. – 28. 11. 2019; 9:00–17:00
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Přínos / Cíl:
Cílem odborné konference je seznámit vás s novelou zákona o pobytu cizinců a připravovanou novelizací pracovního práva.

Průřezová konference je zaměřena také na problémové situace, se kterými se mohou zaměstnavatelé v České republice setkat a praktické zkušenosti s jejich řešením.
Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále budou rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců z České republiky jako do jiných členských států EU ve světle novelizované směrnice, která musí být transponována do právních řádů členských států nejpozději do července 2020.

Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009).
Budete proto seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR.
Výklad těchto oblastí zprostředkuje zkušený advokát specializující se na imigrační a pracovní právo při zaměstnávání cizinců, jakož i odborníci jednotlivých institucí z oblasti sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).

Odnesete si potřebné informace o aktuální daňové problematice týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na zkušenosti s novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2019 a zkušenostmi s ní a připravované novely zákona o daních z příjmů pro rok 2020, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatury, které přednese daňová poradkyně specializující se na zaměstnávání cizinců.

Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU a do třetích států.

Konference bude doplněna příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.

Přednáší:
Mgr. Magdaléna Vyškovská
(daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců")

Mgr. Tomáš Petyovský
(advokát specializující se na cizinecké pracovní právo související se zaměstnáváním cizinců a imigrační právo, Petyovský a Partners s.r.o.)

PhDr. Mgr. Adam Ander
(zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění, styčného místa ČR pro oblast zdravotního pojištění, která pro české zdravotní pojišťovny zajišťuje mezinárodní přeúčtování nákladů na zdravotní péči a metodicky upravuje řešení zdravotního pojištění s mezinárodním prvkem; zástupce České republiky v Účetní komisi a Smírčím výboru pro vypořádání pohledávek)

Tomáš Novotný
(ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů)

Program:
MODERUJE:
Mgr. Magdaléna Vyškovská

1. den
9:00–10:00 • Úvod do problematiky • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,
• smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
• evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,
• vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,
• úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15–12:15 • Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR • Kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR • Mgr. Tomáš Petyovský
• postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti,
• postavení občanů EU,
• zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,
• povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,
• zadávání volných míst pro cizince,
• agentury práce a cizinci ze třetích zemí,
• vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR,
• ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,
• kontrolní činnost orgánů inspekce práce,
• práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,
• přestupky a správní delikty – průběh řízení,
• možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce.

13:15–17:00 • Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU • Mgr. Tomáš Petyovský
• rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,
• novela zákona o pobytu cizinců,
• pobytové právo na území ČR/Schengenu,
• přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,
• přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,
• ohlašovací povinnosti cizinců,
• Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru,
• specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,
• režim Ukrajina, Filipíny, Mongolsko,
• povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince.

2. den
9:00–11:00 • Sociální zabezpečení – nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců • Tomáš Novotný
• základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,
• dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),
• postup při žádosti o vystavení formuláře A1,
• uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,
• vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu,
• aktuální výklady ČSSZ,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel.

11:15–12:45 • Zdravotní pojištění • PhDr. Mgr. Adam Ander
• cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,
• definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,
• režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),
• zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,
• rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),
• nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,
• rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),
• typy průkazů zdravotního pojištění.

13:45–16:45 • Daňová problematika zaměstnávání v ČR, daňová a právní problematika vysílání do zahraničí • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců, • novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2019 a 2020 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí,
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti),
• zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů,
• výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
• superhrubá mzda – povinné pojistné podle českých předpisů a podle předpisů jiných členských států EU -jak postupovat
• omezení nároku na slevy na dani,
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí, povinnost hradit minimální mzdu a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění),
• zásadní novela směrnice o vysílání pracovníků a nové povinnosti pro české zaměstnavatele,
• ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU,
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,
• solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí,
• konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech.

16:45–17:00 • Finální zhodnocení případových studií • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

Poznámka:
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-zamestnavani-cizincu-v-cr-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-v-praxi-2020-0001.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
19078005 590 Kč6 764 Kč-
190780A10 621 Kč12 851 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190780B15 093 Kč18 263 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190780C19 006 Kč22 997 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.