Kurz: Daně – výklad nejdůležitějších zákonů | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Vhodná součást přípravy na náročné zkoušky u KDP ČR.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 5. 2. – 14. 2. 2018
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Modul se skládá z 12 seminářů, které je možné absolvovat samostatně a je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos / Cíl:

Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat.


Přednáší:
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR)
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR)
Ing. Antonín Daněk (odborný specialista na zdravotní pojištění)
Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství)
Ing. Jan Vorlíček (bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů)
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)
Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)
Ing. Václav Zíka (MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování)
JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění)
Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“)
Mgr. Šárka Lásková (tajemnice Prezidia KDP ČR, manažerka kvalifikačních zkoušek)

Program:

1. seminář
5. 2. 2018; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná
Aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj • předmět daně • místo plnění • obrat • registrace • společnost • zdaňovací období • daňové přiznání a kontrolní hlášení • základ daně • opravy základu daně a daně • povinnost přiznat daň • daňové doklady • sazby daně • režim přenesení daňové povinnosti • stavebnictví • nárok na odpočet • poměrný nárok na odpočet • osvobozená plnění bez nároku na odpočet a krácený nárok • úprava odpočtu daně • vyrovnání odpočtu daně • změna režimu • zvláštní režimy.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

2. seminář
6. 2. 2018; 9:00–15:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • JUDr. Svatopluk Galočík
Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání • ustanovení § 108 odst. 1 písm. j • úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop) • zrušení svobodných skladů • zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech • zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

3. seminář
6. 2. 2018; 15:15–17:30 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Mgr. Šárka Lásková
Práva a povinnosti daňových poradců:
• principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady,
• profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství,
• etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy.

Podmínky kvalifikační zkoušky:
• systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

4. seminář
7. 2. 2018; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková
Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření před zdaněním.

Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady změny účetní metody na základ daně • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Položky snižující výsledek hospodaření:
Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné • příjmy podléhající srážkové dani • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Definice osob spojených, ceny obvyklé, zdanění bezúplatných příjmů:
Zdanění příjmů z dědění a darování • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen.

Daňové a nedaňové náklady:
Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek • příspěvky právnickým osobám s povinným nebo nepovinným členstvím • příspěvky na různé typy pojištění • odměny statutárních orgánů • cenné papíry, pohledávky, závazky • zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám • finanční i operativní leasing • zajištění závazku převodem práva • propagační předměty, dary, reprezentace • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod • výdaje související s držbou dceřiné společnosti • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy.

Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky osvobození příjmů:
Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech • z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí • z bezúplatného příjmu.

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně, sféra neziskového sektoru:
Veřejně prospěšný poplatník • svěřenský fond • fundace • změny v režimu SVJ • zdanění úrokových příjmů.

Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:
Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty • řetězení daňových ztrát při přeměnách • převod ztráty na právního nástupce • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje • odpočet na odborné vzdělávání • snižující položky na dary • snižující položky u neziskových subjektů.

Důraz bude ve výkladu kladen zejména na změny vyvolané novelou č. 170/2017 Sb.

Legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu:
Rodinné fundace, vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů, úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP • úprava do zdanitelných příjmů u společenství vlastníků bytových jednotek • daňové a nedaňové náklady – § 24 a § 25 ZDP, náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, daňové dopady prodeje cenných papírů u mikro účetních jednotek • ostatní změny: postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci, zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku.

Aktuální otázky v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

5. seminář
8. 2. 2018; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček
Ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 254/2017 Sb. včetně účinnosti jednotlivých změn, jejich uplatnění za rok 2017 a pro rok 2018.

Předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování • úplatné a bezúplatné příjmy, osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození • příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních v roce 2017 a v roce 2018, vazba na daňové zvýhodnění a slevu na druhého z manželů, stanovení dílčího základu daně • daň stanovená paušální částkou • kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto příjmům, stanovení dílčích základů daně • příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace • úpravy základu daně při změně vedení evidence, přerušení a ukončení činnosti • daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím • problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů • prodej závodu, vklad závodu do obchodní společnosti, prodej obchodního podílu • vypořádací podíl, vazba na zákon o obchodních korporacích • nezdanitelné části základu daně • solidární zvýšení daně • slevy na dani, daňové zvýhodnění.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

6. seminář
8. 2. 2018; 13:45–18:00 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková
Pořízení hmotného a nehmotného majetku:
• stanovení vstupní ceny HM a NHM pro odpisování.

Majetek vyloučený z odpisování:
• daňový režim majetku vyloučeného z odpisování.

Odpisování majetku:
Odpisové skupiny • doba odpisování • zatřídění majetku do odpisových skupin • uplatnění daňových odpisů • časový odpis • přerušení daňového odpisování • režim majetku vloženého do obchodní korporace • pokračování odpisování majetku započatém původním vlastníkem • úprava režimu finančního leasingu.

Výklad nehmotného majetku.
Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku.

Vyřazení HM a NHM:
Vyřazení HM A NHM • uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů • vyřazení v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody • částečné vyřazení HM a NHM • zmařené investice.

Limitace daňových nákladů při prodeji majetku:
Prodej pozemků • prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků • prodej majetku neodpisovaného.

Důraz bude ve výkladu kladen zejména na změny vyvolané novelou č. 170/2017 Sb.
• legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu:
Možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…), možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.
• daňové a nedaňové náklady – § 24 a § 25 ZDP: Úpravy do finančního leasingu, daň z nabytí nemovitých věcí – daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti.
• hmotný a nehmotný majetek § 26 – § 33: Úpravy v majetku neodpisovaném, odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku), stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování, majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny, odpisování majetku ve spoluvlastnictví, změny v odpisování nehmotného majetku.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

7. seminář
12. 2. 2018; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – závislá činnost • Ing. Marie Hajšmanová
Rozlišení poplatníků:
Daňový rezident • daňový nerezident.

Příjmy ze závislé činnosti:
Příjmy, které nejsou předmětem daně • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity • základ daně z příjmů ze závislé činnosti • schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka • slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení • slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“ • uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování • vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů • rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

b>Povinnosti plátců, změny:
Povinnosti plátců daně • tiskopisy předkládané finančnímu úřadu • opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

8. seminář
12. 2. 2018; 13:45–17:45 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka
Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR • smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aktuální stav, komplexnost, struktura, atd.) • aplikace výhod plynoucích z daňových smluv a ze zákona o daních z příjmů vůči zahraničním daňovým rezidentům • aktuální stav zákona o daních z příjmů • daňové rezidentství fyzických osob • daňové rezidentství právnických osob • transparentní entity • koncept zdroje příjmů na území ČR • stálá provozovna • aplikace srážkové daně a zajištění daně • zdaňování různých druhů příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky, příjmy ze zaměstnání atd.) • poskytování služeb versus mezinárodní pronájem pracovní síly • vyloučení mezinárodního dvojího zdanění • kontext EU. Odpovědi na dotazy, diskuze.

9. seminář
13. 2. 2018; 9:00–13:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2018 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:
• nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,
• nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly),
• rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů),
• sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad,
• místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,
• tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn),
• specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí),
• zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,
• další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (notifikační povinnosti, minimální mzda atd.),
• místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,
• paušalizace cestovních náhrad,
• vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,
• příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy).

Odpovědi na dotazy, diskuze.

10. seminář
13. 2. 2018; 13:45–17:45 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti • vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta • rizikové faktory klienta ajejich aplikace • náhrada škody, přestupky a správní delikty • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

11. seminář
14. 2. 2018; 9:00–14:00 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení • Ing. Marta Ženíšková
Změny od 1. 1. 2018 a stručná informace o připravovaných změnách • poplatníci pojistného, účast na nemocenském pojištění, sčítání a přesouvání příjmů pro odvod pojistného • započitatelné a nezapočitatelné příjmy do vyměřovacího základu, příklady • maximální vyměřovací základ a vracení přeplatku na pojistném • přehled o výši pojistného, „nulové“ přehledy.

Pojištění OSVČ:
– placení záloh a pojistného,
– nemocenské pojištění OSVČ, – přehledy,
– princip výpočtu důchodu u OSVČ.

Přeplatky, nedoplatky • platební výměry a výkazy nedoplatků • promíjení penále • splátky • pokuty.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

12. seminář
14. 2. 2018; 14:45–18:00 • Zákon o zdravotním pojištění • Ing. Antonín Daněk
Zdravotní pojištění v reakci na změny v roce 2017 a k 1. 1. 2018 – právní úprava zdravotního pojištění a související zákony • zaměstnanci a zaměstnání ve zdravotním pojištění – okruh osob, které jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění • oznamovací povinnost zaměstnavatele • vyměřovací základ zaměstnance – zahrnované a nezahrnované příjmy • minimální vyměřovací základ a jeho poměrná část • souběžné příjmy a odpočty • neplacené volno a neomluvená absence • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zdravotního pojištění • Evropská unie a zdravotní pojištění • OSVČ ve zdravotním pojištění • lhůty splatnosti pojistného • rozhodování zdravotních pojišťoven • prominutí penále • řešení problémových situací z praxe.

Odpovědi na dotazy, diskuze.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Modul je součástí cyklu "Daňový profesionál® – kompletně"
Obsah tvoří ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.