Daňový řád 2018 – 18. ročník proceního daňového práva | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII. ročník procesního
daňového práva

12. – 13. 11. 2018

HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 14, Praha 8

Záštitu převzalo Odvolací finanční ředitelství


Odborný garant a moderátor konference: Ing. Zdeněk Burda 

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. 

V letošním osmnáctém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.

Snahou letošní konference je hledat hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. V hlavních přednáškách budeme pohledem soudce Nejvyššího správního soudu i zástupce státní správy zkoumat otázku, zda je daňový subjekt možno řídit jako firmu.

Dále se z pohledu daňového poradce i zástupce státní správy zamyslíme nad tím, zda případné podezření správce daně o existenci daňového podvodu může zároveň snižovat práva daňového subjektu. V praxi nastávají situace, kdy daňový subjekt plně dodrží text zákona, nicméně v rámci své daňové optimalizace realizuje činnosti, které jsou v rozporu s úmyslem zákonodárce, dopustí se tzv. „zneužití práva“. Podklady pro posuzování tohoto jevu zatím čerpáme z judikatury, v současné době se však diskutuje o přímém zakotvení tohoto pojmu do daňového řádu. Pohled pracovnice Ministerstva financí na tuto oblast zaznamenáme v další přednášce.

V minulém roce došlo k zásadnímu zvratu v pravidlech pro podávání žalob na nezákonný zásah správce daně. Blíže o podávání zásahových a nečinnostních žalob po přelomového rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se dozvíme od soudkyně tohoto soudu.

V poslední době velice aktuální potírání podvodů na DPH staví správce daně před nelehké rozhodování, které ze získaných informací o jiných účastnících řetězce musí, a které by naopak neměl kontrolovanému daňovému subjektu poskytnout. Zatímco v prvním případě hrozí nezákonnost celého řízení (nebyla zajištěna rovnost zbraní a možnost daňového subjektu vyjádřit se ke všem důkazům), v druhém případě hrozí pokutování úředních osob až do výše 500 000 Kč. Pohled advokáta na tuto oblast je obsahem další přednášky.
Na naší konferenci se budeme též věnovat prvním zkušenostem z praktické aplikace nařízení GDPR se zaměřením na daňovou oblast.

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců a advokátů přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu apod.

Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat:
Účast na odborné debatě proto také předběžně přislíbila paní Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Petra Nováková, Ph.D., Mgr. Tomáš Rozehnal, Mgr. Karel Šimek, JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. a Ing. Jan Rambousek, LL.M.


 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda
(daňový poradce, člen sekce správy daní
a zkušební komisař KDP ČR)

Zdeněk Burda je daňový a účetní poradce. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působil několik let v odborném školství. Od roku 1995 je členem Komory daňových poradců, kde postupně působil v disciplinární komisi i v Prezidiu KDP. Nyní je členem sekce správy daní a zkušebním komisařem KDP. V současnosti je jednatelem společnosti BD Consult, s.r.o. zaměřené na daňové poradenství a zastupování klientů při sporech se správci daně. Má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
(soudce Nejvyššího správního soudu a vysokoškolský učitel se specializací na daňové právo a správní soudnictví)

Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Profiluje se zejména v oblasti daňového práva, ale též v oblasti ochrany základních práv a svobod. Od roku 2008 je členem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Vyučuje též ústavní a daňové právo na vysoké škole CEVRO Institut. Působil a působí v různých odborných poradních orgánech při Ministerstvu financí, je členem zkušební komise Exekutorské komory ČR a členem redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR.

MVDr. Milan Vodička

MVDr. Milan Vodička
(daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR)

Milan Vodička je daňový poradce, vedoucí sekce IT při KDP ČR. Má obsáhlou lektorskou a publikační činnost i dlouholeté zkušenosti s vedením a řízením společností v oblasti IT/ITC.

Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek
(daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR)

Tomáš Hajdušek je daňovým poradcem se zaměřením na správu daní. V roce 2012 byl členem prezídia Komory daňových poradců ČR. Od roku 2013 je vedoucím sekce správy daní při KDP ČR. Od ledna 2012 do března 2014 byl poradcem ministra průmyslu a obchodu pro oblast daní a administrativy podnikatelů. Od dubna 2013 do února 2014 vykonával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro podnikání, ochranu spotřebitele a digitální ekonomiku. Je jediným společníkem daňově poradenské společnosti Censitio s.r.o.

Ing. Jiří Fojtík

Ing. Jiří Fojtík
(ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství)

Jiří Fojtík je ředitelem sekce metodiky a výkonu daní na Generálním finančním ředitelství, je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru Ekonomika a řízení podniku. Specializuje se na daňový proces a elektronickou evidenci tržeb. Publikuje například v Bulletinu KDP ČR.

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
(advokát se specializací na řešení daňových sporů, správu daní a daňový řád)

Ondřej Lichnovský je advokátem specializujícím se na řešení daňových sporu. V České advokátní komoře zasedá v sekci pro právo veřejné. Je vedoucím autorem šedého komentáře k daňovému řádu vydanému v nakladatelství C. H. Beck. V roce 2016 pak stál u zrodu Unie daňových poplatníků ČR, jíž je předsedou.

Mgr. Petra Šmirausová

Mgr. Petra Šmirausová
(daňový legislativec Ministerstva financí ČR)

Petra Šmirausová je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde nyní působí jako interní doktorandka na katedře finančního práva a finanční vědy. V současné době je zaměstnána v oddělení legislativy příjmových daní legislativního odboru Ministerstva financí. Má za sebou praxi v advokátní kanceláři a na Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rámci studia absolvovala dvě stáže na civilním a trestním úseku okresních soudů.

Mgr. Václav Čepelák

Mgr. Václav Čepelák
(ředitel Odboru daňového procesu na Generálním finančním ředitelství)

Václav Čepelák je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako ředitel Odboru daňového procesu na Generálním finančním ředitelství. Působí jako lektor kurzů a seminářů k daňovému řádu a v této oblasti rovněž publikuje odborné články.

     

PROGRAM XVIII. ROČNÍKU (2018)                                                                           


12. 11. 2018                                                                                                                           
9:00–9:05
Slavnostní zahájení                                                                                                                                  
9:00–11:00 Může finanční úřad řídit daňový subjekt jako firmu?
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Mgr. Václav Čepelák
Opět hledáme hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. Pohledem soudce Nejvyššího správního soudu a zástupce státní správy budeme zkoumat otázku, zda je možné daňový subjekt řídit jako firmu.
11:30–13:00 Zneužití práva v daňové oblasti
Mgr. Petra Šmirausová
Může případné podezření správce daně o existenci daňového podvodu snižovat práva daňového subjektu? V praxi nastávají situace, kdy daňový subjekt plně dodrží text zákona, nicméně v rámci své daňové optimalizace realizuje činnosti, které jsou v rozporu s úmyslem zákonodárce, dopustí se tzv. „zneužití práva“. Podklady pro posuzování tohoto jevu zatím čerpáme z judikatury, v současné době se však diskutuje o přímém zakotvení tohoto pojmu do daňového řádu.
14:00–16:00 Obrana proti nečinnosti správce daně a zásahové žaloby v návaznosti na judikatorní zvrat po rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
V minulém roce došlo k zásadnímu zvratu v pravidlech pro podávání žalob na nezákonný zásah správce daně. Blíže o podávání zásahových a nečinnostních žalob po přelomového rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se dozvíme od soudkyně tohoto soudu.

Po skončení oficiálního programu prvního dne jste srdečně zváni na malé občerstvení a neformální diskuzi.


13. 11. 2018
9:00–11:00 Meze postihování daňových podvodů aneb i podezřelý má svá práva
Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík
Lze podezřelý daňový subjekt ihned po vydání zajišťovacího příkazu ekonomicky zcela zlikvidovat, odstřihnout od jeho účetních a obchodních dat odpojením serveru či vystavit zajišťovací příkaz na pouhém předpokladu, že daňovému subjektu nelze věřit nic? Lze vybrat chybějící daň v řetězci vícekrát včetně úroků a penále?
11:30–13:00 Meze daňové mlčenlivosti
JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
V poslední době velice aktuální potírání podvodů na DPH staví správce daně před nelehké rozhodování, které ze získaných informací o jiných účastnících řetězce musí, a které by naopak neměl kontrolovanému daňovému subjektu poskytnout. Zatímco v prvním případě hrozí nezákonnost celého řízení (nebyla zajištěna rovnost zbraní a možnost daňového subjektu vyjádřit se ke všem důkazům), v druhém případě hrozí pokutování úředních osob až do výše 500 000 Kč.
14:00–16:00 GDPR – a co dál
MVDr. Milan Vodička
Těšit se můžete na první zkušenosti z praktické aplikace nařízení GDPR se zaměřením na daňovou oblast:
Ochrana osobních údajů při správě daní, zejména v komunikaci daňových subjektů se správcem daně.
Osobní údaje třetích osob ve správě daní a jejich ochrana, smíme je vůbec zpracovávat?
Není čas na zásadní změnu definice rozsahu a obsahu osobních údajů (formulářů) pro správu daní?
Způsoby a metody ochrany osobních údajů v digitálním prostředí.


PARTNEŘI

profesia
educity

FOTOGALERIE (2017)
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.