Nahlížení do evidence daní | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Spory ohledně nahlížení do evidence daní

§ 66 (1) Daňový subjekt je oprávněn u správce daně nahlédnout do částí spisu týkajících se jeho práv a povinností, které označí, s výjimkou části vyhledávací; za stejných podmínek je daňový subjekt oprávněn nahlédnout do osobních daňových účtů vedených v rámci evidence daní o jeho daňových povinnostech.

§ 151 (1) Z údajů evidence daní správce daně na žádost daňového subjektu vystaví potvrzení o stavu jeho osobního daňového účtu. Na vydávání potvrzení se přiměřeně použijí ustanovení § 102 odst. 1 a § 104 odst. 1.

    (2) Z potvrzení o stavu osobního daňového účtu musí být patrný původní den splatnosti, popřípadě náhradní den splatnosti, jednotlivých daní.

Dalším předmětem sporů, souvisejících s nahlížením do spisu, je nahlížení do daňové evidence. Někteří pracovníci správců daně odmítají poskytovat daňovému dlužníkovi jinou informaci z údajů evidence daní, než je výpis z jeho osobního účtu k datu podání žádosti. Podle právní úpravy tohoto institutu, obsažené v § 151 daňového řádu ovšem vyplývá něco jiného. Daňový subjekt má právo na historii evidence svých daní a ve smyslu zásady součinnosti mu je správce daně povinen tuto historii poskytnout. Uvedený postup správců daně, v důsledku kterého si daňový dlužník nemůže např. ověřit správnost výpočtu úroku z prodlení, je podle mne nesprávný a obvyklá argumentace „stejně by z toho nic nepoznal" je proto bezpředmětná, a mimo to je v rozporu s dále citovaným názorem Nejvyššího správního soudu. Navíc platí, že podle § 92 odst. 5 písm. d) zákona správce daně prokazuje existenci skutečností rozhodných pro uplatnění sankcí. Pro daňové subjekty jsou pro tyto účely optimální údaje ze sestavy EDA 10 a spory o to, zda má na výpis z této sestavy daňový subjekt právo, by měly být v důsledku dále citované judikatury bezpředmětné.

  • Z ústavních nálezů lze dle názoru Nejvyššího správního soudu dovodit, že v obecné rovině má subjekt právo znát informace, které o něm stát prostřednictvím správního orgánu uchovává. Ústavně konformní tedy není výklad, podle něhož jsou jednotlivci poskytnuty jen vybrané informace, naopak je třeba vycházet z toho, že má právo na sdělení veškerých informací, z nichž mu nebudou poskytnuty ty, které právní předpisy vylučují. V evidenci daní jsou až na krajní výjimky uchovávány informace týkající se výhradně konkrétního daňového subjektu, neobsahující údaje o třetích osobách. Pokud správce daně neuvede důvody (konkrétní a srozumitelné), které by tuto premisu zpochybnily, pak se nemůže dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám a z tohoto důvodu odmítat daňovému subjektu poskytnout informace z evidence daní, které byly použity při stanovení jeho daňové povinnosti či penále.
    V dané věci je určující, že správce daně měl sestavy z evidence, do nichž chtěl stěžovatel nahlédnout, k dispozici a použil je jako podklady pro rozhodnutí. Dle názoru Nejvyššího správního soudu tato skutečnost založila povinnost správce daně poskytnout předmětné údaje stěžovateli, neboť na základě nich bylo vydáno rozhodnutí, které stanovilo stěžovateli v daňovém řízení jeho povinnosti. Přestože zákon o správě daní a poplatků nestanoví výslovně povinnost správce daně seznámit daňový subjekt před vydáním rozhodnutí se všemi podklady shromážděnými pro jeho vydání (zejména zásady zákonnosti a součinnosti dle § 2 odst. 1, 2, zákona o správě daní a poplatků),ze základních zásad daňového řízení lze jednoznačně dovodit povinnost správce daně poskytnout daňovému subjektu všechny informace, které byly použity při rozhodování o jeho právech a povinnostech, pokud nejsou chráněny dle některého ustanovení zákona o správě daní a poplatků či zvláštního zákona (viz shora citované nálezy Ústavního soudu). Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, čj. 9 Afs 8/2008 – 117, www.nssoud.cz.
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.